fbpx
powered by Broker Consulting

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK PLATNÉ OD 20.1.2022

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou https://www.financnyexpert.sk (ďalej len „Stránka“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).

Prevádzkovateľom a vlastníkom Stránok je spoločnosť Adrián Lauermann s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava 81109, IČO: 46397370. Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  148029/B,  (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.

Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.

Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.
Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.

Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.
Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach alebo má k využitiu obsahu potrebný súhlas autora.

Obsah Stránok

Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.
Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.
Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

Online aplikácie pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby na diaľku

Prevádzkovateľ ako súčasť Stránok sprístupňuje pre Používateľov aplikáciu resp. aplikácie vlastné alebo tretích strán, ktorá Používateľovi umožňuje na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch porovnanie vybraných produktov finančných inštitúcií alebo niektorých ich parametrov („Online aplikácia“). Prevádzkovateľ má autorské alebo iné práva k sprístupňovaniu Online aplikácií. Aplikácie porovnávajú produkty na základe informácií poskytnutých Prevádzkovateľovi jednotlivými finančnými inštitúciami a výlučne s objektívne merateľných faktov a predpokladov, ako sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.

Prevádzkovateľ zverejňuje o poskytovaných produktoch finančných inštitúcií konkrétne dáta a informácie na Stránkach alebo sa tieto dáta a informácie vygenerujú po vyplnení údajov v príslušnej Online aplikácii. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií a dát uvedených na Stránkach alebo generovaných Online aplikáciou, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych produktov finančných inštitúcií sú spravidla priamo závislé od ich oznámenia finančnou inštitúciou Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých finančná inštitúcia Prevádzkovateľa včas a riadne neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na technické a časové možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené na Stránkach resp. Online aplikáciách.

Zmluva na diaľku

Používateľ má možnosť využiť Online aplikáciu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. V prípade využitia uvedenej možnosti bude Používateľovi ako tzv. potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch, vygenerovania informácií o produktoch finančných inštitúcií a ich podmienok a následného výberu konkrétneho produktu finančnej inštitúcie Používateľom – potenciálnym klientom, doručený elektronicky návrh na uzavretie konkrétnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to vrátane všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich a spätých. Návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby je návrhom na uzatvorenie zmluvy s finančnou inštitúciou, a nie s Prevádzkovateľom Stránok.

Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu na diaľku prostredníctvom Online aplikácie je povinný podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a sprostredkovaní finančnej služby na diaľku. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa Stránok resp. finančnú inštitúciu o vysvetlenie podmienok či možných následkov poskytnutia finančnej služby. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania finančnej služby sprostredkovanej pomocou Online aplikácie.

V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/ alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej finančnej inštitúcie sa zmluva o poskytnutí finančnej služby stáva platne uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného na bankový účet príslušnej finančnej inštitúcie. Ak platba poistného nie je zaplatená a pripísaná na účet príslušnej finančnej inštitúcie v lehote podľa návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy odo dňa doručenia návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby
Používateľovi, stáva sa návrh zmluvy na poskytnutie finančnej služby neplatným.

V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, predovšetkým v prípade havarijného poistenia a niektorých doplnkových poistení alebo poistenia majetku Používateľ je povinný Prevádzkovateľovi alebo Prevádzkovateľom poverenému spolupracovníkovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci (napr. obhliadka veci).
Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, t.j. zaplatením poistného je Používateľ povinný si doručený návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby, vrátane obchodných alebo poistných podmienok a iných príslušných dokumentov pozorne prečítať a overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté.

Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba alebo iný údaj, Prevádzkovateľ alebo finančná inštitúcia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti Používateľa informovať a žiadať úpravu sadzby resp. iného údaju na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka finančnej inštitúcie. Ak Používateľ nebude s úpravou/zmenou súhlasiť, bude Prevádzkovateľ alebo finančná inštitúcia postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania
ponuky alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Zrušenie zmluvy na diaľku

Používateľ je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky 00421 2 2085 0030 alebo e-mailom na e-mailovú adresu: online.poistenie@bcas.sk.

Používateľ je oprávnený v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby, na ňu nadväzujúcimi všeobecnými obchodnými alebo poistnými podmienkami finančnej inštitúcie alebo a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane spotrebiteľa“), Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť. Podmienky odstúpenia od zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v §5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením zmluvy na diaľku je stanovený v §6 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

Platba

Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Používateľ neuhrádza Prevádzkovateľovi žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je Používateľ povinný uhrádzať v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla finančnej inštitúcii, s ktorou zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania Prevádzkovateľom prostredníctvom Online aplikácie.

Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Prevádzkovateľa nie je oprávnený prijať od Používateľa peňažné platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Klientské konto a doplnkové údaje

Prevádzkovateľ môže v niektorých prípadoch na vykonávanie finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy, poskytnutie iných finančných služieb a vedenie záznamov o sprostredkovaní finančných služieb potrebovať od Používateľa ďalšie osobné údaje, a to v rozsahu: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov ktoré Používateľ poskytne Prevádzkovateľovi predovšetkým odoslaním/potvrdením elektronického formulára nachádzajúceho sa Stránkach alebo odoslaním emailu. Takéto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby.
Niektoré elektronické formuláre na Stránkach (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si Používateľ vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v informačnom systéme Prevádzkovateľa.

V prípade zriadenia tzv. klientskeho konta sa v informačnom systéme Prevádzkovateľa automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, ktoré Používateľ poskytol po prihlásení sa do svojho klientskeho konta na základe prístupových údajov alebo prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na Stránkach.

Používateľ vyplnením a odoslaním elektronického formulára v Online aplikácii alebo iného formulára nachádzajúceho sa na Stránkach ako aj zriadením klientskeho konta vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne a sám vyplní a poskytne Prevádzkovateľovi, a to na účely spracúvania uvedené v týchto Podmienkach po dobu nevyhnutnú na ich spracovávanie, ak takýto súhlas neposkytol inak. Uvedené platí aj v prípade, že údaje vo formulároch resp. na Stránkach vyplní Používateľ prostredníctvom tretej osoby.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.
Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.
Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok. V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok.
Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

Odkazy na Stránky a pripojenie sa na Stránky prostredníctvom iných internetových stránok Všetky odkazy na Stránky (internetové prepojenia) musia byť vopred písomne odsúhlasené Prevádzkovateľom, okrem prípadov, keď Prevádzkovateľ odsúhlasil odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah s Prevádzkovateľom, (3) tvrdiť, že Prevádzkovateľ schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o Prevádzkovateľovi alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky Prevádzkovateľa.

Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na Stránky je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Stránky spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na Stránky a ochrannú známku Prevádzkovateľa bezodkladne po zrušení súhlasu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na Stránky, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.

Preklady

Text na Stránkach môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom. Dodatočné informácie nájdete v nasledujúcom texte.

Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako Používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomuto oprávnená v súlade s jej internými predpismi.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby uskutoční neoprávnený subjekt.

Ochrana osobných údajov

Používanie neverejnej časti Stránok a využívanie určitých služby Stránok (napr. Online aplikácií) je podmienené registráciou Používateľa a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“). Registrácia Používateľa je bezplatná. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Používateľovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.

Pri registrácii Užívatelia poskytnú Prevádzkovateľovi údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).
Prevádzkovateľ Stránok si je vedomý práv a povinností dotknutých osôb, ktoré sú stanovené Nariadením EP a rešpektuje záujem Používateľov o ochranu osobných údajov. Používateľ je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.

Používateľ pri registrácii na Stránkach svoje osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne.
Používateľ pri registrácii poskytuje údaj o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail).

Používateľ požadujúci osobnú konzultáciu a účastníci poskytuje pri registrácii údaj o mene a priezvisku, kontakt pre elektronickú poštu (e-mail), číslo mobilného telefónu a adresu (ďalej len „Údaje“). Prevádzkovateľ je oprávnený evidovať Údaje zadané Používateľom pri registrácii.
Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania môže Prevádzkovateľ umožniť Používateľovi po uzatvorení prvej zmluvy o poskytnutí finančnej služby na Stránkach automaticky vytvoriť klientske konto Používateľa, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajov o Používateľovi a uchovanie predtým uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Užívateľ si môže zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak je takáto služba na Stránkach Prevádzkovateľa dostupná.

Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ pri používaní Stránok poskytne Používateľ Údaje, nebude Prevádzkovateľ tieto Údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený v týchto Podmienkach, najmä Údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Používateľa ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Používateľa.

Poskytnutím osobných údajov Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ v prípade, ak bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančnej služby na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, pre archivačné a analytické účely Prevádzkovateľa, najmä pre hodnotenie kvality služieb a spokojnosti Používateľov, pre optimalizáciu poskytovania a obsahu služieb, pre identifikáciu využitých služieb, pre marketingovoobchodné účely Prevádzkovateľa a) pre účely informovania a zasielania ponuky ďalších služieb zo strany Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, najmä zasielania objednaného spravodajstva a nastavenia personalizovanej Stránky.

Používateľ súhlasí s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ poskytol subjektom, ktoré sú voči Prevádzkovateľovi v právnom postavení prepojených osôb, podriadenými finančným agentom vykonávajúcim činnosť pre Prevádzkovateľa a ostatným zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, ktorí sú zverejnení na Stránkach.

Vaše práva

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby ,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny
základ spracúvania osobných údajov ,
d) účely spracúvania osobných údajov: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv,
starostlivosť o klienta, likvidácia poistných udalostí, postupovanie pokynov,
vybavovanie sťažností, reporting, štatistické spracovanie a ďalšie procesy súvisiace
s finančným sprostredkovaním,
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu (banky, poisťovne),
f) prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny a
medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny a medzinárodnej organizácie,
g) doba uchovávania osobných údajov (min. 1 rok a max. 10 rokov od podpísania
zmluvy)
h) klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa jej osoby,
i) klient má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
j) klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov,
k) klient má právo na prenosnosť osobných údajov,
l) klient má právo na opravu osobných údajov,
m) klient má právo na vymazanie osobných údajov,
n) klient má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
o) klient má právo podať návrh na začatie konania a právo podať sťažnosť dozornému
orgánu,
p) klient je informovaný o tom, že poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá
je potrebná na uzavretie zmluvy, ako aj o tom, že je dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov.

Právo namietať

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov.

Používateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

V súlade s ustanovením §3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení registrovaný Používateľ udelil Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním noviniek, informácií, obchodných ponúk, marketingových materiálov, obchodných ponúk na sprostredkovanie finančných a realitných služieb formou elektronickej pošty resp. elektronickej komunikácie a formou telefonických hovorov od Prevádzkovateľa. Používateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že tento súhlas môže kedykoľvek
odvolať.

Ostatné

Zodpovednou osobou je spoločnosť Adrián Lauermann, s.r.o. – Adrián Lauermann.
Pokiaľ je Používateľ prihlásený na Stránkach, dochádza k sledovaniu činnosti Používateľa na Stránkach vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy počítača Používateľa, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Pokiaľ je Používateľ prihlásený v časti Stránok, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“), potom sú údaje poskytnuté Používateľom použité pre identifikáciu Používateľom využívaných služieb, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Používateľ prehlasuje, že všetky poučenia, poskytnuté informácie, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich používanie ako aj akékoľvek ďalšie informácie, vyhlásenia a ním udelené oprávnenia sú platné a účinné.

V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSTITE PROSÍM TIETO STRÁNKY A ĎALEJ ICH NEPOUŽÍVAJTE.

Informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Spoločnosť Adrián Lauermann s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava 81109, IČO: 46397370 Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  148029/B, (ďalej len „BC“) je prevádzkovateľom a majiteľom stránok www.financnyexpert.sk (ďalej len „internetové stránky“). BC ako spracovateľ osobných údajov rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov, ktoré internetové stránky navštívia, profily na sociálnych sieťach alebo nás kontaktujú prostredníctvom nich alebo telefonicky či e-mailom (ďalej len „užívateľ“). Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, akým spôsobom budeme spracovávať Vaše osobné údaje a súboroch cookie. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

BC získava len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré ískame prostredníctvom našich internetových stránok či sociálnych sietí alebo v rámci našej komunikácie s Vami.

Osobné údaje, ktoré spracúvame môžu byť:

a)    Identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa)
b)    Kontaktné údaje (telefón, e-mail)
c)    Elektronické údaje (napr. IP adresa,  typ prehliadača)
d)    Ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré spracúvame v súvislosti so sprostredkovanými službami alebo produktmi.

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite).

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

použiť pre nasledovné účely:

Účel spracovania

Právny dôvod spracovania

Poskytnutie služieb alebo produktov, o ktoré ste prejavili záujem alebo ste nás požiadali

Plnenie zmluvy, poskytovanie požadovaných služieb a produktov

Odpoveď na Vaše otázky či spracovanie Vašej žiadosti

Plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaním služieb a produktov a zabezpečenie spokojnosti klientov

Informovanie o našich ponukách, novinkách, udalostiach, aktualitách (napr., zaslanie newslettera či iného marketingového oznámenia)

Váš predchádzajúci súhlas na účely marketingu a elektronickej komunikácie

Starostlivosť o užívateľov, zisťovanie Vašich potrieb a následné zlepšovanie našich služieb a produktov

Oprávnený záujem na poskytovaní služieb a produktov vedúcich k zabezpečeniu spokojnosti klientov

Vyhodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie prostredníctvom sekcie Kariéra na internetových stránkach, komunikácia s uchádzačom

Plnenie zmluvy, stretnutia z dôvodu uzavretia zmluvy na základe Vašej požiadavky

Na vyhodnotenie využívania našich stránok a k zlepšeniu jej obsahu, cielená reklama

Oprávnený záujem pre zabezpečenie lepšieho poskytovania našich služieb a produktov.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite). V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho rozhodnutia ste oprávnený poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Zásady používania súborov cookie

Aby naše internetové stránky mohli správne fungovať a správne sa graficky zobrazovať, potrebujeme zbierať tzv. technické cookie, pričom tieto nie je možné vypnúť. Tento druh cookie je nutný a na rozdiel od iných druhov cookie k týmto nepotrebujeme Váš súhlas. Technické cookie používáme vo všeobecnosti na prevádzkovanie našich internetových stránok, pre identifikáciu a riešenie problémov či na poskytnutie požadovanej služby. Tieto cookie môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača, avšak potom sa Vám naše internetové stránky nebudú zobrazovať v správnom formáte a nebudú správne fungovať.

Zoznam cookie súborov, ktoré používa náš web:
Nutné pre fungovanie stránky

CookieDĺžka trvaniaPopis
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearCookie nastavené doplnkom GDPR Cookie Consent, a slúži na uchovávanie informácie užívateľovho súhlasu s použitím cookie kategórie „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Analytické“.
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Účelové“.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsTento cookie súbor je nastavený GDPR Cookie Consent doplnkom. Obsahuje váš súhlas s cookie súbormi kategórie „Dôležité“.
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Ostatné“.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Výkonové“.
CookieLawInfoConsent1 yearZaznamenáva stav primárnych tlačidiel zodpovedajúcej kategórie a stav CCPA (nevzťahuje sa na územie EU). Funguje len v spolupráci s primárnymi cookie.
elementorneverTieto cookie využíva WordPress téma tejto webovej stránky. Umožňuje majiteľovi tejto web stránky implementovať alebo meniť obsah stránok v reálnom čase.
viewed_cookie_policy11 monthsTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent a používame ho, aby sme vedeli, či ste s ich použitím súhlasili. Neukladajú žiadne osobné dáta.

Reklama

CookieDĺžka trvaniaPopis
fr3 monthsFacebook nastavil toto cookie pre zobrazovanie reklám užívateľovi na základe sledovania užívateľského správania na internete, na stránkach, ktoré používajú Facebook pixel alebo Facebook doplnok pre sociálne siete.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysCookie nastavuje Youtube pre meranie dátovej rýchlosti pre rozhodnutie o výbere starého alebo nového rozhrania prehrávača.
YSCsessionYSC cookie je nastavené od Youtube a používa sa pre sledovanie zobrazení vložených videí na Youtube stránkach.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube nastavil toto cookie pre uloženie video-preferencií užívateľa využitím vloženého YouTube videa.
yt-remote-device-idneverYouTube nastavil toto cookie pre uloženie video-preferencií užívateľa využitím vloženého YouTube videa.
yt.innertube::nextIdneverTento cookie nastavil YouTube, registruje unikátne ID pre zaznamenanie, ktoré videá z YouTube užívateľ už videl.
yt.innertube::requestsneverYouTube nastavil toto cookie pre uloženie video-preferencií užívateľa využitím vloženého YouTube videa.

Výkonové

CookieDĺžka trvaniaPopis
Nenašli sa žiadne cookies

Štatistické

CookieDĺžka trvaniaPopis
_ga2 yearsSoubor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítavá údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje využitie webu na analytický prehľad webu. Spbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov.
_gat_gtag_UA_133372283_141 minuteNastavené od Google pre odlíšenie užívateľov.
_gid1 daySoubor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webu. Niektoré dáta, ktoré sú zhromažďované, obsahujú počet návštevníkov ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.
CONSENT2 yearsYouTube nastavil toto cookie cez prepojenie s youtube-videá a regitstruje anonymné štatistické dáta.

Účelové

CookieDĺžka trvaniaPopis
Nenašli sa žiadne cookies

Iné

CookieDĺžka trvaniaPopis
Nenašli sa žiadne cookies

Klik sem pre zmazanie cookies, okrem cookies nutných pre fungovanie webu.

Informácie o nastavení ukladania súborov cookie vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača alebo v nápovede Vášho prehliadača (napr. pri najpoužívanejších prehliadačoch tu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera).

Odkazy

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používanie cookie

Nasledujúce zásady obsahujú informácie o tom, ako internetové stránky používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookie“).

Internetové stránky používa cookie najmä pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov a pre anonymný zber štatistických dát o používaní internetových stránok. Cookie sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Cookie

Návštevou nášho webu, t.j. našich internetových stránok vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby internetové stránky umiestnili tento typ cookie na Vaše zariadenie Žiadne cookie pod kontrolou internetových stránok nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookie len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookie od internetových stránok, ale už nie cookie od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať „blokovanie cookie tretích strán“. Všeobecne sa pri použití funkcie Pomoc z menu Vášho prehliadača zobrazí návod, ako odmietnuť nové cookie a ako deaktivovať už prijaté. Podrobný návod, ako odstrániť cookie uvádzame nižšie.

Tabuľka č. 1

Prehliadač:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Iný prehliadač

Deaktivácia Cookie:

1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2. Potom kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Pre zablokovanie všetkých cookie posuňte v rámčeku nastavení posuvník hore.
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“.

1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Zvoľte oddiel „Súkromie“
3. V sekcií Cookie deaktivujte voľbu „Povoliť serverom nastavovať Cookie“
4. Potvrďte Vaše nastavenie

Návod na deaktiváciu a odstránenie Cookie nájdete v nápovedi príslušného prehliadača, príp. sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Odstránenie Cookie:

1. V menu nástroje vyberte voľbu „Zabezpečenia“ a potom kliknite na „Odstrániť históriu prechádzania“
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Cookie“
3. Kliknite na tlačidlo „Delete“

1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na šípku ponuky „História“.
2. Vyberte možnosť „Vymazať nedávnu historiu“
3. Zvoľte „Všetko“ u voľby „Časové obdobie vymazávania“
4. Rozkliknite detaily kliknutím na šípku o voľbe „Podrobnosti“o Zaškrtnite pole „Cookie“ a stlačte tlačítko vymazať

 

 

Ako to funguje

Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk ani nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača.

Využitie cookie

Súbory cookie používame najmä na nasledovné účely: 

 • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí internetových stránok,
 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod. Tieto „cookie“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok,
 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná apod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľské komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok,
 • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok.

Súhlas s používaním cookie

Používaním týchto webstránok udeľuje návštevník internetových stránok súhlas s používaním cookie. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookie prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookie na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookie môže byť funkčnosť stránky obmedzená. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookie nájdete v tabuľke č. 1.

Widgety sociálnych sietí a iných aplikácií

Na našich internetových stránkach môžeme využívať widgety sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google +), služby RSS, Google Maps a iných aplikácií. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom využívaní našich stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto aplikácií, môžu byť využívané poskytovateľmi týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami poskytovateľov daných aplikácií. BC nemá kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov týchto aplikácií.

Odovzdávanie osobných údajov

Pokiaľ služby alebo produkty, o ktoré ste nás požiadali, poskytuje odlišná osoba od BC, môžeme takémuto poskytovateľovi služieb alebo produktov odovzdať Vaše osobné údaje. Účelom odovzdania Vašich osobných údajov je poskytnutie dopytovanej služby alebo produktu. Poskytovateľ služieb alebo produktov bude Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od BC ako samostatný prevádzkovateľ.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu odovzdané sprostredkovateľovi, s ktorým BC uzatvorila zmluvu o spracovaní osobných údajov. Na základe oprávneného záujmu BC môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny BC pre vnútorné administratívne účely.

BC môže ďalej Vaše osobné údaje poskytnúť orgánu verejnej moci (napr. polícia, súdy) a to v rozsahu a za podmienok všeobecne stanovených právnymi predpismi. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od nás.

Sú Vaše osobné údaje odovzdávané mimo EÚ resp. EHP?

Vaše osobné údaje nie sú spracovávané mimo územia Európskej únie (EÚ) ani Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pokiaľ však niektorý z príjemcov Vašich osobných údajov spracováva osobné údaje v krajine mimo EÚ, EHP, môžeme Vaše osobné údaje odovzdávať aj do takejto tretej krajiny. V takom prípade zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané tak, aby boli dodržané príslušné záruky (napr. uzatvorenie štandardných doložiek s príjemcom osobných údajov).

Získavanie a spracovávanie osobných údajov detí

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásenie k odberu nášho newslettera), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iného zákonného zástupcu o schválení takéhoto kroku a to pred tým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Zabezpečenie a doba uchovávania osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na ich účel pre spracovanie a potom na obdobie vyžadované zákonom. Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokým tento súhlas odvoláte.

Používame nasledujúce kritériá pre stanovenie doby spracovania osobných údajov:

 1. v prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu plnenia zmluvy (resp. z dôvodu vykonania príslušných krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy) budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania príslušného zmluvného vzťahu medzi Vami a nami;
 2. v prípade spracovania osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania nášho príslušného oprávněného záujmu. Za účelom ochrany našich práv budeme napr. spracovávať Vaše osobné údaje aj po zániku záväzkov z uzavretej zmluvy, a to do konca 5. kalendárneho roku po takom zániku záväzku. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom budú riešené naše práva či povinnosti voči Vám, však spracovanie neskončí pred ukončením takého konania;
 3. osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať do doby, pokiaľ udelený súhlas odvoláte (ak nestanovíme pri získavaní Vášho súhlasu kratšiu dobu spracovania)

Iné internetové stránky

Tieto informácie neplatia pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany a to ani v prípade, že by boli ich internetové stránky prepojené s našou internetovou stránkou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si pred tým, než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie týchto stránok.

Pred spracúvaním Vašich osobních údajov prevádzkovateľ „BC“ Vám poskytne tieto informácie

 1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 3. účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov
 4. oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
  13 ods. 1 písm. f),
 5. dobu uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte v súlade správnymi predpismi na ochranu osobných údajov nižšie uvedené práva. Na niektoré z týchto práv sa však môžu vzťahovať určité výnimky, preto nie je možné ich uplatniť v každej situácii. V prípade, že si budete uplaťňovať Vaše práva a Vaša žiadosť bude klasifikovaná ako oprávnená, vybavíme ju bez zbytečného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. (lehotu je možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace).

Máte právo na:

 1. prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 2. opravu osobných údajov,
 3. vymazanie osobných údajov
 4. obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. namietanie voči spracúvaniu osobných údajov,
 6. prenosnosť osobných údajov
 7. kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 8. podanie návrhu na začatie konania podľa § 100
 9. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
 10. informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu
 11. informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané
 12. informácie o účele spracúvania osobných údajov
 13. informácie o kategóriach spracúvaných osobných údajov
 14. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii
 15. informáciu o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 16. používateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Adrián Lauermann s.r.o. sú uvedené v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Adrián Lauermann s.r.o., sú zverejnené na webovej stránke www. financnyexpert.sk a jej obchodných miestach.

Kontakt pre otázky

S otázkami ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese adrian.lauermann@bcas.sk alebo na adrese Pribinova 25, 81109 Bratislava.

Zmeny

BC si vyhradzuje právo v prípade potreby tento dokument doplniť alebo upraviť, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám toto prehlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Aktualizované verzie budú k dispozícii na internetových stránkach.

Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok https://financnyexpert.sk (ďalej len „FR“), našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.
 2. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
 3. Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadení (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.
 4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  4. K akým účelom osobné údaje spracovávame, počas akej doby a čo nás k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  6. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  7. Informácie o cookies
  8. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  9. Zmluva o spracovaní osobných údajov

II. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Adrián Lauermann s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava 81109, IČO: 46397370. Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 148029/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ„).

Kontaktný e-mail: adrian.lauermann@bcas.sk

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutí údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, fb messenger).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vašim súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, nakoľko v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to vás vždy dopredu upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

A) BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME:

(a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),
(b) kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo),
(c) údaje o sociálnej identite (rodinný stav, počet detí, mená a priezviská detí, pohlavie, údaje o vzdelaní, pracovné pozície, funkcie, údaje o vlastnostiach z pracovných hodnotení, údaje z rodinného života a správania),
(d) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch),
(e) spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),
(f) lokalizačné údaje
(g) iné údaje o právnej identite Dotknutých osôb (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní).

B) Osobitná KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV („CITLIVÉ“ OSOBNÉ ÚDAJE), KTORÉ SPRACOVÁVAME:

Citlivé osobné údaje nespracovávame a ak by sme ich potrebovali spracovávať, budeme vás o tom vopred informovať.

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM UZATVORENIA ZMLUVY A PLNENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ.

Aby sme mohli s vami uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby a viesť aj súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto identifikačné, lokalizačné a osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B) SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SPLNENIE POVINNOSTÍ Z ÚČTOVNÍCKYCH, DAŇOVÝCH A ĎALŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Aby sme dodržiavali povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosti ich spracovania ukladajú.

C) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV NAŠICH ALEBO TRETEJ OSOBY.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje počas 15 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvorení zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamžiku jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v maily. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, pokiaľ nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete.
 • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Rovnako tak, ak nám pošlete z webu, zaradí sa váš kontakt do typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamihu vám systém aj automaticky pošle objednaný elektronický produkt alebo službu. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto “triedenie“ údajov bolo robené vo veľkom rozsahu, hodne „špecializovane“, potom už by sme ho mohli robiť iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, tak ako je to popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).
C) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľ. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie niektorých osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A) PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B) PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C) PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO „BYŤ ZABUDNUTÝ“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

C) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA
V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
D) PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a dať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

E) PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebudeme naďalej údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

F) PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZOROVANÝ ÚRAD

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail ivan.sedilek@bcas.sk. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete taktiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach financiereality.sk Toto znenie je účinné od 20.1.2022